۱۲ درخت کهنسال در خراسان رضوی ثبت ملی شد


مشهد- ایرنا- مسوول ثبت آثار تاریخی، طبیعی و حرایم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: پرونده ۱۲ درخت کهنسال استان پس از بررسی در شورای ثبت ملی میراث طبیعی به اتفاق آرای داوران به ثبت ملی رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976558/%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF