۱۵ آبان از لوح «کاشان،شهر جهانی نساجی» رونمایی می شود


کاشان – ایرنا – کاشان که سال ۱۳۹۷ در شورای ملی صنایع دستی به عنوان شهر ملی نساجی از سوی هیات داوران انتخاب شده بود شهریور امسال با نظر شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی نساجی انتخاب شد و ۱۵ آبان از لوح «شهر کاشان شهر جهانی نساجی» رونمایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85272788/%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF