۲۹ کارگاه ساماندهی و مرمت آثار تاریخی در شهرداری‌های اصفهان و کاشان فعال است


اصفهان-ایرنا-مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اصفهان گفت: این اداره نظارت مستمر بر ۲۹ کارگاه ساماندهی و مرمت دایر در محدوده محور فرهنگی تاریخی شهرهای اصفهان و کاشان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85278233/%DB%B2%DB%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88