۲ درصد ظرفیت مراکز اقامتی کیش به مواقع بحرانی اختصاص می‌یابد


کیش – ایرنا – رییس کمیته بحران ستاد نوروزی کیش با تاکید بر کسب آمادگی برای میزبانی از گردشگران در شرایط بحرانی، گفت: یک تا ۲ درصد ظرفیت مراکز اقامتی کیش به اسکان گردشگران در مواقع بحرانی اختصاص می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392584/%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF