۲ رشته صنایع دستی اصفهان به ثبت جهانی رسید


اصفهان – ایرنا – معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اصفهان گفت: ۲ رشته صنایع دستی “میناکاری” و “قلمکاری” این استان تاکنون به ثبت جهانی رسیده و موفق به دریافت نشان جغرافیایی بین‌المللی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137922/%DB%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF