۲ کوزه تاریخی به موزه بزرگ خراسان اهدا شد


مشهد- ایرنا- مدیر موزه بزرگ خراسان گفت: ۲ کوزه سفالی مربوط به عصر آهن، که از ارزش تاریخی بالایی برخوردار است، به این مجموعه اهدا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994603/%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF