۳۵۰ محیط‌بان در کشور استخدام می‌شوند


رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از استخدام ۳۵۰ محیط‌بان در سال آینده خبر داد.


منبع: https://www.imna.ir/news/630023/%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF