۵۲ میلیارد ریال برای مرمت آثار باستانی ساوه تخصیص یافت


ساوه – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه گفت: امسال برای مرمت آثار تاریخی این شهرستان ۵۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی تخصیص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128583/%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA