۶ میلیارد ریال برای مرمت خانه تاریخی «ساری‌اصلانی» کنگاور اختصاص یافت


کرمانشاه – ایرنا – رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کنگاور گفت: امسال از محل اعتبارات استانی ۶ میلیارد ریال برای ساماندهی و مرمت خانه تاریخی «ساری‌اصلانی» کنگاور مصوب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973078/%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5