۶ هزار گردشگر از برج آزادی تهران بازدید کردند


تهران- ایرنا- حدود ۶ هزار گردشگر در سه روز نخست تعطیلات نوروزی از برج آزادی تهران بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065915/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF