۷۶ درصد تعهد اشتغال استان کرمانشاه در حوزه میراث‌فرهنگی محقق شد


حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشتغالزایی برای ۱۹۷۱ نفر از ابتدای امسال تاکنون، موفق به تحقق ۷۶ درصدی تعهد اشتغال در این بخش گردید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4031567/%DB%B7%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF