500 میلیارد تومان فروش نوروزی بازارچه های صنایع دستی کشور


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نوروز امسال حداقل 500 میلیارد تومان فروش در بازارچه های صنایع دستی ثبت شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3822495/500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1