استرداد میراث فرهنگی


کاردارِ سفارتِ کشورمان در انگلیس گفت: نقش برجسته ساسانی که فعلا در موزه بریتانیاست، تابستان به ایران برگردانده می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3839412/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C