برگزیدگان هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند


تهران – ایرنا – چهاردهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معرفی برگزیدگان و شایستگان و نیز قدردانی از آنها پایان یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970618/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C