بیمارستان‌های میزبان گردشگران سلامت از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بیمارستان‌های میزبان گردشگران سلامت می‌توانند با مشارکت در امر تبلیغات نمایشگاه گردشگری تهران از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973943/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF