خبر‌هایی تازه از برنامه‌های رادیو و تلویزیون


در این گزارش با خبر‌هایی جدید از برنامه‌های رادیو و تلویزیون همراه شوید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3640997/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86