هوای اصفهان با ۴ ایستگاه فعال برمدار نارنجی


سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه دوم دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.


منبع: https://www.imna.ir/news/628565/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C