هوای اصفهان سالم ثبت شد/۱۳ ایستگاه کیفی هوا خاموش

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۷۰ و پروین با شاخص ۹۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/615627/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۳۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رهنان، میرزاطاهر، انقلاب، کاوه، رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۶۹، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۸۰ و مبارکه با شاخص ۶۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

وضعیت دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۳۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _یکشنبه هشتم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: