پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۴ آبان

یزد: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/614769/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان غبار محلی در بعدازظهر کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏بیشینه دما: ۲۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری به تدریج ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد