کوتاه قدترین مرد دنیا: رویایم کمک به پدر و مادرم است


تهران- ایرنا- افشین قادرزاده کوتاه قدترین مرد زنده دنیا که آذر امسال نامش در رکوردهای جهان ثبت شده بود، می‌گوید: رویای من این است که بتوانم به پدر و مادرم کمک کنم. این شناخت جهانی ممکن است به من کمک کند تا به رویایم برسم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980264/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA