گردشگری عشایری فارس چشم‌براه توسعه زیرساخت‌ها


شیراز-ایرنا- ﺩﺭ ﻧﺸﯿﺐ ﺩﺭﻩﻫﺎ و فراز تپه های فارس رد پای عشایر غیور این سرزمین برای همیشه حک شده است ، ﮔﻠﻪﻫﺎﯼ ﻣﯿﺶ و بز ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ ، چرایی سخت زندگی زیستمندان در مناطق عشایری این استان نیز همواره پابرجاست ،در همین نشیب ها و فرودها زیبایی‌هایی وجود دارد که رنگ در رنگ با تار و پود زندگی قشقایی در آمیخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966185/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7