۲۰ سال فعالیت معادن، حریم منظری سنگ نگاره های تیمره را از بین برده است


اصفهان – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان گفت: آثار فعالیت های معادن بر روی تپه ها و کوه ها به تنهایی آسیب بزرگی برای حریم منظری سنگ نگاره های تیمره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981558/%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86